Työnohjaus

Työnohjaus

Kaskipolku toteuttaa asiakaslähtöistä ja voimavaraistavaa työnohjausta. Keskeisiä työskentelyssä toteutuvia käytännöllisiä arvoja ovat moniäänisyys, dialogisuus ja kokonaisvaltaisuus.

Työnohjaus itsessään on ammatillisen kasvun ja kehittymisen väline. Työnohjauksella mahdollistetaan inhimillisiä resursseja työpaikalla ja vaikutetaan toimintaympäristöihin myönteisesti. Työnohjauksen avulla voidaan esimerkiksi tutkia sitä, miten synnyttää ”hyvää tekevää työtä”, miten parantaa vuorovaikutusta ja poistaa työn tekemisen esteitä. Työnohjaus saattaa muiden muassa rikastaa työn tekemisen ”meininkiä”, vahvistaa työntekijöitä tai tuoda yhteisöä työnilon äärelle.

Ohjaus on tavoitteellista toimintaa, jossa keskitytään työstä nousseisiin kysymyksiin ja työn toimivuuteen erilaisia työtilanteita hyödyntäen.
Kaskipolun tavoitteena on toteuttaa voimavaraistavia työnohjaushankkeita, jotka vievät eteenpäin asiakkaan prosesseja, tukevat kokemuksellista oppimista ja joista asiakas saa omien tavoitteittensa mukaisen konkreettisen hyödyn. Työskentelyn tavoitteita ja tuloksellisuutta tarkastellaan työnohjauksen kuluessa.

Saatavilla sekä yksilötyönohjausta että ryhmätyönohjausta.

”Työnohjauksen ja konsultatiivisen koulutuksen avulla luodaan vuorovaikutteisia prosesseja, joiden avulla huolehditaan työntekijöistä niin, että he voimaantuvat työssään ja saavat välineitä luoda itse itselleen tavoitteidensa mukaisen tulevaisuuden..”

Marja Kaskisaari

Psykofyysiset työnohjausryhmät

Kaskipolun erikoisuus on psykofyysiset työnohjausryhmät. Tämä tarkoittaa sitä, että työnohjauksessa tutkittavana olevia teemoja lähestytään myös kehollisina, sisäisten ajatusten ja tunteiden ilmentyminä. Ryhmätyönohjaus on prosessi, jossa työskentely tapahtuu kahteen suuntaan. Siinä yksilön on mahdollista kokea ryhmän tuki ja toisaalta ryhmän on mahdollista jäsentyä uudelleen yksilöiden voimavarojen mukaisesti.

Psykofyysisyyden etuna on, että se lisää tietoisuutta käsiteltävästä asiasta. Se myös helpottaa asian hahmottamista ja tarjoaa tukea esim. silloin kun on kyseessä asia, jonka säätelyyn tarvitaan keinoja.

Työtekijää auttavat omasta ja muiden kokemuksesta oppiminen, rentouden ilmapiirin luominen ja kokemuksen jäsentely jakamalla sitä muille. Ohjauksen avulla luodaan tilaa kokea itseä levosta ja rentoudesta käsin. Työskentely avaa näköalaoja siihen, miten kokemuksen mahdolliset jumit ja stressipaikat jäsentyvät tiedostettuina osaksi oman työn hallintaa ja säätelyä.

Tämä on työntekijän jaksamista ja voimavaroja kokonaisvaltaisesti kuunteleva työnohjauksen muoto mm. sosiaali- ja terveysalan osaajille ja ammattiryhmille, joissa tehdään asiakastyötä. Psykofyysiset keinot voivat auttaa muiden muassa stressinhallinnassa, ammatillisuuden vahvistumisessa ja sijaistraumatisoitumisen torjumisessa. Ryhmässä voidaan esim. työstää ammatti-identiteettiä itseä huomioivampaan ja stressiä hallitsevampaan suuntaan.

Ohjauksen työskentelytapoina ovat itsen kuunteluun johtavat harjoitteet, kehotietoisuudesta oppiminen ja tilan tekeminen tietoiselle hyväksyvälle läsnäololle. Työskentelyn apuvälineinä toimivat laajasti soveltaen kaikki Kaskipolun tavaramerkit: hengityskoulu, shindo-rentoutuminen, psykofyysiset harjoitteet ja trauman purku menetelmät.

Hengitys vuorovaikutuksen tukena – hengityskoulu

Ryhmässä työskennellään kehotietoutta vahvistavilla lempeillä menetelmillä kohti tasapainoisempaa mielenhengitystä.

TRE™-ryhmämuotoinen toiminta

TRE™ ryhmäohjauksessa harjoittelulla luodaan tila, jossa ryhmäprosessi tukee yksilön työskentelyä. Ryhmä voi olla työyhteisö, asiakasryhmä, perhe jne. Ryhmässä työskentely ei edellytä trauman verbaalista jakamista, ryhmässä kuitenkin puhutaan harjoituksiin liittyvistä kokemuksista, joiden avulla koettu jäsentyy ja saa merkityksiä.